Skip to content
avanmazijk@planet.nl

Een overzicht van mijn privacy statement

Arjan van Mazijk, gevestigd te Zeewolde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39087204 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Arjan van Mazijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Arjan van Mazijk persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van Arjan van Mazijk;
 3. bezoekers van arjanvanmazijk.nl Website van Arjan van Mazijk;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van Arjan van Mazijk;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met Arjan van Mazijk contact opnemen of van wie Arjan van Mazijk persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Arjan van Mazijk verwerkt persoonsgegevens die:
 2. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 3. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 4. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Arjan van Mazijk zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 5. door camerabeelden bij een bezoek aan het praktijkpand van Arjan van Mazijk zijn vastgelegd. De buitenzijde van de praktijk, bij de lift en in het trappenhuis worden camerabeelden gemaakt, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk

3. Doeleinden verwerking
Arjan van Mazijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite arjanvanmazijk.nl ;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

4. Rechtsgrond
Arjan van Mazijk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Arjan van Mazijk kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Arjan van Mazijk persoonsgegevens verwerken. Arjan van Mazijk sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Arjan van Mazijk deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Arjan van Mazijk deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
Arjan van Mazijk geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Arjan van Mazijk ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 8. Bewaren van gegevens
Arjan van Mazijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Arjan van Mazijk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan

9. Wijzigingen privacystatement
Arjan van Mazijk kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Arjan van Mazijk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

 • U hebt het recht Arjan van Mazijk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Arjan van Mazijk door een e-mailbericht te sturen naar avanmazijk@planet.nl
 • Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Arjan van Mazijk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Arjan van Mazijk door een e-mailbericht te sturen . Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wilt u meer informatie?